Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tearfully /'tiəfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] đẫm lệ
    như muốn khóc