Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tear-jerker /'tiə,dʒə:kə[r]/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    cuốn sách (cuốn phim…) làm rơi lệ