Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hơi cay (làm chảy nước mắt, dùng giải tán dám biểu tình…)