Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tear-duct /'tiədʌkt/  

  • Danh từ
    (giải phẫu) ống nước mắt, ống lệ