Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tear-drop /'tiədrɒp/  

  • Danh từ
    giọt nước mắt, giọt lệ