Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

teamster /'ti:mstə[r]/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    tài xế lái xe tải