Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự liên hệ lẫn nhau; sự hợp tác
    (thể thao) sự phối hợp đồng bộ