Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

team spirit /,ti:m 'spirit/  

  • Danh từ
    tinh thần đồng đội