Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

teaching hospital /'ti:t∫iŋ,hɒspitl/  

  • Danh từ
    bệnh viện thực tập (cho sinh viên ngành y)