Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ)làm giáo viên; dạy học ở trường