Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

taxpayer /'tækspeiə[r]/  

  • Danh từ
    người đóng thuế thu nhập