Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tax heaven /tækshevn/  

  • Danh từ
    nước có mức thuế (thuế thu nhập) thấp