Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người ba hoa; người hay nói chuyện tầm phào