Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tattler /'tætlə[r]/  

  • Danh từ
    (Mỹ tattletale)
    người ngồi lê đôi mách