Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tán chuyện gẫu; ngồi lê đôi mách
  Danh từ
  chuyện gẫu, chuyện ngồi lê đôi mách

  * Các từ tương tự:
  tattle-tale, tattler, tattletale