Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Thán từ
    (Anh, khẩu ngữ)
    chào tạm biệt!

    * Các từ tương tự:
    tatarian