Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tastelessly /'teistlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô vị, [một cách] nhạt nhẽo