Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

taste-bud /'teistbʌd/  

  • Danh từ
    (thường số nhiều)
    núm vị giác (trên mặt lưỡi)