Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

taskwork /'tɑ:skwə:k/  

  • Danh từ
    việc làm khoán