Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người giao nhiệm vụ
    (phương ngữ) người làm khoán