Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cao răng
  cáu rượu (ở thùng lên men rượu vang)
  Danh từ
  người hung dữ

  * Các từ tương tự:
  tartarean, tartarian, tartaric, tartaric acid