Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  mờ đi, xỉn đi
  gương soi bị mờ đi với thời gian
  làm ô danh, làm nhơ danh
  danh tiếng của xí nghiệp đã bị nhơ đi vì vụ tai tiếng đó
  Danh từ
  sự xỉn đi, sự mờ đi
  vết dơ

  * Các từ tương tự:
  tarnishable