Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tarantella /,tærən'telə/  

  • Danh từ
    điệu nhảy taranten (nhảy quay tròn của Ý)
    nhạc [cho điệu] nhảy taranten