Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

taramasalata /,tærəmsəl'ɑ:tə/  

  • Danh từ
    món bột trứng cá (cá đối hay cá tuyết)