Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nước nhựa chương (thuốc sát trùng)