Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tar-sealed /'tɑ:si:ld/  

  • Tính từ
    (Tân tây lan) rải đá giăm trộn hắc ín