Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tar-brush /'tɑ:brʌʃ/  

  • Danh từ
    chổi quét hắc ín