Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tar macadam /'tɑ:mə'kædəm/  

  • Danh từ
    đá giăm trộn hắc ín (để rải mặt đường)