Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tank-car /'tæɳkkɑ:/  

  • Danh từ
    (ngành đường sắt) toa (chở) dầu, toa (chở) nước