Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ; (quân đội, (thông tục))
    phương tiện chống tăng
    máy bay chống tăng
    súng chống tăng