Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tank truck /'tæŋtrʌk/  

  • danh từ
    như tanker
    xem tanker