Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tank town /'tæɳktaum/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (ngành đường sắt) ga xép (xe lửa đỗ lấy nước)
    tỉnh xép, tỉnh nhỏ