Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tank ship /'tæθk'ʃip/  

  • Danh từ
    tàu chở dầu; tàu chở nước