Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tank locomotive /'tæɳk'drɑ:mə/  

  • Danh từ
    (ngành đường sắt) đầu máy có mang két nước