Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tank drama /'tæɳk'drɑ:mə/  

  • Danh từ
    (sân khấu), (từ lóng) kịch ly kỳ có màn cứu người chết đuối