Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tandoori /tæn'dʊəri/  

  • Danh từ
    món tandori (món ăn Ấn Độ nấu trong nồi đất)
    tandoori chicken
    món gà nấu trong nồi đất