Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tan-house /'tænəri/  

  • -house) /'tænhaus/* danh từ
    xưởng thuộc da