Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường trong từ ghép)
    người dạy thú
    người dạy sư tử