Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính thuần
    tính tẻ nhạt, tính vô vị