Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] đã thuần hoá
    [một cách] tẻ, [một cách] vô vị