Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không thuần hoá được; không bảo được
    không chế ngự được, không khuất phục được