Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tallyman /'tælimən/  

  • Danh từ
    người ghi, người kiểm (hàng...)
    người bán chịu trả dần