Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tally-shop /'tæliʃɔp/  

  • Danh từ
    cửa hàng bán chịu trả dần