Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tally trade /'tæli'treid/  

  • Danh từ
    cách bán chịu trả dần