Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (xúc phạm) diễn đàn, nghị trường, sự huyênh hoang khoác lác trên diễn đàn