Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

talking-point /'tɔ:kiŋpɔint/  

  • Danh từ
    đề tài thảo luận