Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

talking-picture /'tɔ:kiɳ,piktʃə/  

  • Danh từ
    phim nói