Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

talentscout /'tæləntskaʊt/  

  • Danh từ
    người đi tìm thuê những diễn viên (vận động viên) có tài (cho gánh hát, đội bóng…)