Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

talentless /'tæləntlis/  

  • Tính từ
    bất tài, không có tài cán gì