Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

talent-scout /'tæləntskaut/  

  • Danh từ
    (điện ảnh) người phát hiện ra diễn viên ưu tú